ERP3S: Quản lý tổng thể thông tin doanh nghiệp
Mọi thông tin của doanh nhiệp được số hóa, và quản lý trên hệ thống ERP3S. Đồng thời cho phép giao tiếp và kết nối với các hệ thống khác qua dịch vụ web-service trên nền tảng SOAP.
ERP3S: Dữ liệu toàn vẹn, đầy đủ, kịp thời

Với ERP3S dữ liệu được thống nhất, một khi thông tin A đã được nhập vào hệ thống thì bất kỳ lúc nào, khi nào, chỗ nào ... cũng có thể truy cập thông tin A để tái sử dụng mà không phải nhập lại.

Dữ liệu có thể truy cập qua máy tính, điện thoại smartphone, máy tính bảng,... khi thiết bị có thể kết nối internet.

ERP3S: Hỗ trợ doanh nghiệp thời hội nhập

Chi phí linh hoạt phù hợp với quy mô của từng công ty.

Nâng cao khả năng quản lý, kiểm soát thông tin trong xu thế cạnh tranh mới.

Màn hình chính Màn hình lịch công việc Bản đồ phân bố khách hàng Báo cáo sản lượng Kế hoạch làm việc Phân quyền chi tiết Quản lý kho Quản lý kho Quản lý kho Quản lý kho

ERP3S - Hệ thống quản lý thông tin doanh nghiệp:

Khi quý đơn vị, doanh nghiệp gặp những vấn đề sau: Hãy để ERP3S hỗ trợ ! ERP3S là một trong các hệ thống được nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học Công Nghệ dùng để tặng các doanh nghiệp, trong gói giải pháp "Giảm chi phí sản xuất" của các doanh nghiệp Nhựa - Cao su trong năm 2016 vừa qua.

ERP3S phát triển trên mô hình web-based và mobile apps, nên có thể sử dụng điện thoại & máy tính bảng ... kết nối làm việc như trên PC. Hệ thống ERP3S cung cấp các chức năng chính như sau: